★ Ponad 110 pozytywnych ocen (według serwisu ceneo.pl) | ★ 99,6% kupujących poleca nas na allegro.pl | ★ Tylko sprawdzone produkty | ★ Ponad 3 lata na rynku

 22 247 26 22 (10:00 - 18:00)

Regulamin sklepu internetowego zakup.se

 Pobierz regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy zakup.se prowadzony jest przez Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616640 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-27-90-037, REGON 364391270

2. Regulamin sklepu internetowego zakup.se udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://www.zakup.se/strona/regulamin

Grupa Anstar sp. z o.o. al. Kasztanowa 3A 53-125 Wrocław NIP: 8992790037 e-mail: kontakt@zakup.se telefon: 22 247 26 22 

§ 2 Definicje  

1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:  

a. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego zakup.se, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego zakup.se;

b. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.); 

c. zakup.se - nazwa sklepu internetowego prowadzonego przez Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616640 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-27-90-037; 

d. Sprzedawca - Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616640 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-27-90-037 prowadząca sklep internetowy zakup.se.

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego zakup.se  

1. Do korzystania ze sklepu internetowego zakup.se, w tym do przeglądania asortymentu sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 

b. dostęp do poczty elektronicznej; 

c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej; 

d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli; 

e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.  

2. Rejestracja w ramach sklepu internetowego zakup.se jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w zakup.se, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu internetowego zakup.se warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. zakup.se może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego zakup.se, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego; c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez zakup.se za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię zakup.se.

3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody zakup.se.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w zakup.se, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego zakup.se oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zakup.se w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego zakup.se, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego zakup.se.    

6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania sklepu internetowego zakup.se w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:  kontakt@zakup.se, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 247 26 22 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.   

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez zakup.se w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności  

1. Ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowym zakup.se wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).   

2. Ceny towarów podane na stronie internetowej zakup.se nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej zakup.se w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. Dodatkowo aktualny cennik dostaw klient może znaleźć na stronie https://www.zakup.se/strona/koszty-dostawy.   

3. Do każdego zrealizowanego przez zakup.se zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.   

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w zakup.se produkt oraz za koszty jego dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Nie opłacenia zamówienia w powyższym terminie skutkuje jego anulowaniem.   

5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez zakup.se ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za produkt:   

a. Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia; 

b. Tradycyjnym przelewem bankowym; 

c. Przelewem online za pośrednictwem PayU lub tpay.com; 

d. Za pośrednictwem systemy PayPal; 

e. Za pośrednictwem systemu ratalnego lub leasingowego za pośrednictwem platformaratalna.pl. 

f. Za pośrednictwem karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, Electronic, Maestro

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży  

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu zakup.se stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie zakup.se składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.   

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od zakup.se automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez zakup.se dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta informującym o przekazaniu zamówienia do realizacji.   

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a zakup.se, zakup.se potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.   

4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a zakup.se dotycząca zakupu danego produktu w zakup.se ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w zakup.se jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

5. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę 

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu  

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z zakup.se firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem zakup.se są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

3. Klient ponosi koszty dostawy określone na stronie https://www.zakup.se/strona/wysylka

4. W opisie każdego produktu klient otrzymuje informacje o przewidywanym terminie wysyłki danego produktu. Dodatkowo klient otrzymuje informacje o planowej realizacji zamówienia w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. 

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi  

1. Wszystkie produkty dostępne w zakup.se są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.   

2. zakup.se jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. zakup.se ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.   

3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:   

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@zakup.se; 

b. telefonicznie pod numerem telefonu: 22 247 26 22; 

c. pisemnie na adres zakup.se podany w  § 1 ust 3. Regulaminu.   

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.   

5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.   

6. zakup.se rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni zakup.se nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zakup.se zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.   

8. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt zakup.se.   

9. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że zakup.se niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez zakup.se albo zakup.se nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. 

§ 8  Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie  

zakup.se nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

§ 9 Odstąpienie od umowy  

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.   

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.   

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter (dot. materacy i stelaży) nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi maksymalnie 79,95 PLN (cena zależy od rozmiaru, szczegóły można sprawdzić w cenniku dostępnym na stronie https://www.zakup.se/strona/zwrot-transport-materace)

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.   

6. W przypadku odstąpienia od umowy zakup.se zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). zakup.se dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności zakup.se dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. zakup.se ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych  

1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie porozumienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

2. Klienci mogą przeglądać zakup.se oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta i w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym zakup.se. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez zakup.se usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym zakup.se.

4. zakup.se przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym zakup.se a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez zakup.se reguluje Polityka Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

a. Klient może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). 

b. Klient może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). 

c. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między zakup.se a Konsumentem jest: Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 50 - 069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a dostępny pod adresem: http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2246. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

§ 12 Postanowienia Końcowe

1. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.   

2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).   

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.12.2017 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 30.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1   Polityka prywatności sklepu internetowego zakup.se  

Ochrona danych osobowych naszych użytkowników serwisu zakup.se jest dla nas priorytetem, w związku, z czym przeznaczymy wszystkie zasoby i wysiłki niezbędne do przetwarzania Twoich danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa. Za pomocą niniejszego dokumentu, chcemy Cię poinformować, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami w związku z naszymi produktami i usługami świadczonymi poprzez stronę internetową zakup.se.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję tego dokumentu.

A. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Administratorem danych jest Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowej 3A, 53-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616640 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-27-90-037 będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zakup.se (dalej: zakup.se).

Możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail na adres kontakt@zakup.se lub listownie na adres Grupa Anstar sp. z o.o. al. Kasztanowej 3A, 53-125 Wrocław.

B. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład, otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

1. Kiedy tworzysz konto na platformie zakup.se, przesyłasz nam swój adres e-mail. Po utworzeniu konta, możesz dodać dodatkowe informacje do swojej osobistej strony (Moje konto) na platformie zakup.se, takie jak: numer telefonu komórkowego, adres dostawy, dane kontaktowe, adres do faktury, które ułatwią Ci składanie zamówień (nie będzie potrzeby każdorazowego ich podawania).
2. Zamówienie na portalu zakup.se możesz złożyć bez zakładania konta. Składając zamówienie, podajesz nam informacje takie jak: imię, nazwisko, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu. Dodatkowo informacje o urządzenie używanym do uzyskania dostępu do naszych usług (rodzaj np. komputer, tablet, telefon, system operacyjny np. Android, adres IP, typ przeglądarki).

Możemy również zbierać, a następnie przetwarzać pewne informacje na temat Twojego zachowania podczas przeglądania naszej strony internetowej w celu personalizacji korzystania z Internetu i składania ofert dostosowanych do Twojego profilu. Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi szczegółami w tym zakresie, przedstawionymi poniżej w części dotyczącej celów przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.

Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

C. Jakie są cele i podstawy przetwarzania

Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

a. Tworzenie i zarządzanie kontem w ramach platformy zakup.se.
b. Realizacja zamówień (kompletowanie, wysyłka towarów, rozliczanie i wystawianie faktur).
c. Obsługa reklamacji towarów i zwrotów (odstąpienie od umowy).
d. Świadczenie usług wsparcia, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień lub towarów i usług zakup.se.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych celów jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy między zakup.se a Tobą. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 
2. Do ulepszania naszych usług

Stale się rozwijamy i ulepszamy naszą ofertę i usługi. W tym celu możemy gromadzić i wykorzystywać pewne informacje o Twoim zachowaniu zakupowym, możemy zaprosić Cię do wypełnienia ankiet dotyczących Twojego zadowolenia z realizacji zamówienia lub prowadzić, bezpośrednio lub przy pomocy partnerów, badania i analizy między innymi pod kątem funkcjonalności naszej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb kupujących, ich zwyczajów zakupowych.
Opieramy powyższe działania na naszym prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu działalności gospodarczej, zawsze dbając o to, aby nie naruszały one podstawowych praw i wolności.
 
3. Do celów marketingowych

Zawsze chcemy przedstawiać Ci ofertę, która może Cię zainteresować. Oznacza to, że możemy:

a. Przesyłać ogólne i tematyczne biuletyny za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (e-mail), informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do tych, które zakupiłeś lub których zakupem byłeś zainteresowany, i inne podobne komunikaty handlowe.
b. Wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej. 
c. Możemy wykorzystać dane o Twoim zachowaniu zakupowym (np. produkty oglądane, kupione) w celu utworzenia profilu. Takie przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem Twoich praw i wolności, a decyzje podjęte na tej podstawie nie mają żadnego skutku prawnego i nie wpływają na Ciebie w żaden inny podobny sposób w znaczącym stopniu.

Będziemy przesyłać Ci oferty tylko, gdy wyrazisz na to zgodę. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez:

a. Kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach otrzymywanych od nas.
b. Kontakt z zakup.se przy użyciu danych kontaktowych opisanych powyżej.

Czasami możemy opierać nasze działania marketingowe na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na promowaniu i rozwijaniu naszej działalności handlowej. W każdej sytuacji, w której wykorzystujemy informacje o Tobie dla naszego uzasadnionego interesu, dbamy i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że Twoje podstawowe prawa i wolności nie zostaną naruszone. Możesz jednakże w dowolnej chwili, w sposób opisany powyżej, zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, a my odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak będzie to możliwe.

4. Do obrony naszych uzasadnionych interesów

W wyjątkowych sytuacjach możemy wykorzystywać lub przesyłać informacje w celu ochrony naszych praw i działalności handlowej. Powodem takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, polegający na obronie naszej działalności handlowej (np. przed atakiem hakerskim), przy czym zapewniamy, że wszystkie podejmowane przez nas środki gwarantują Twoje podstawowe prawa i wolnościami. 

D. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane przechowujemy dopóki masz konto w zakup.se. Możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania informacji, również po zamknięciu konta w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

E. Komu powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych 

1. W przypadku, gdy założysz konto na sklepie Twoje dane przekazywane są do:

a. właścicielowi oprogramowania sklepowego, na którym prowadzony jest sklep zakup.se.

2. W przypadku, gdy złożysz zamówienie w zakup.se Twoje dane przekazywane są do:

a. właścicielowi oprogramowania sklepowego, za pomocą, którego prowadzony jest sklep zakup.se,
b. dostawcy usług płatniczych, ratalnych lub leasingowych,
c. firmą kurierskim,
d. dostawcą usług informatycznych związanych z obsługą zamówień,
e. dostawcą usług informatycznych związanych z komunikacją np. serwer e-mail,
f. dostawcy usług księgowych,
g. partnerom logistycznym obsługujących zamówienie,
h. dostawcą usług marketingowych,
i. dostawcą usług związanym z badaniem opinii po zakupie.

3. W przypadku, gdy zechcesz otrzymywać oferty od zakup.se Twoje dane przekazywane są do:

a. dostawcą usług informatycznych związanych z komunikacją np. serwer e-mail,
b. dostawcą usług marketingowych,
c. właścicielowi oprogramowania sklepowego, za pomocą, którego prowadzony jest sklep zakup.se.
Jeżeli mamy obowiązek prawny lub jest to konieczne w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu, możemy również ujawnić niektóre dane osobowe władzom publicznym.

F. Jak chronimy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

1. Podczas przesyłania danych osobowych, szyfrujemy je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL),
2. Egzekwujemy wewnętrznie i u podmiotów, którym udostępniamy dane osobowe fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych.
3. Ograniczamy dostęp do danych jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Podejmujemy wszelkie starania w celu ochrony Twoich danych osobowych, lecz prosimy pamiętaj, że przekazywanie informacji przez Internet lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

G. Jakie są Twoje Prawa

1. Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy. 
2. Masz prawo do poprawienia danych, jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy.
3. Masz prawo do sprzeciwu:

a. Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie albo usuniemy je.
b. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku, gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko) złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie a) powyżej), kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy, wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.
d. Prawo do usunięcia danych istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko): nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych, z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej), wycofaliście Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać), bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.
e. Prawo do przenoszenia danych, jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: kontakt@zakup.se.
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu, jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

H. Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych

Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. 

Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat Twoich praw w związku z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z nami za pomocą adresu e-mail kontakt@zakup.se lub listownie na adres: Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowej 3A, 53-125 Wrocław

I. Pliki cookies

1. Witryna zakup.se używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane wewnątrz firmy Grupa Anstar sp. z o.o. w celu optymalizacji działań oraz przesyłane do analizy przez naszych partnerów marketingowych
5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
d. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


ZAŁĄCZNIK NR 2   Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Grupa Anstar sp. z o.o., al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, kontakt@zakup.se, Telefon: 22 247 26 22 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Poniosą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter (dot. materacy i stelaży) nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi maksymalnie 79,95 PLN (cena zależy od rozmiaru, szczegóły można sprawdzić w cenniku dostępnym na stronie https://www.zakup.se/strona/zwrot-transport-materace)

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: a. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą; b. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli; h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; i. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Formularz ten należy wypełnić w przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i odesłać na podany adres e-mail lub adres siedziby:

Grupa Anstar sp. z o.o. al. Kasztanowa 3A 53-125 Wrocław kontakt@zakup.se

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………........ Adres……………………………………………………………………….... Data…………………………………………………………………………..


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów