★ Ponad 110 pozytywnych ocen (według serwisu ceneo.pl) | ★ 99,6% kupujących poleca nas na allegro.pl | ★ Tylko sprawdzone produkty | ★ Ponad 3 lata na rynku

 22 247 26 22 (10:00 - 18:00)

Regulamin sklepu internetowego zakup.se

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy zakup.se prowadzony jest przez Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616640 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-27-90-037

2. Regulamin sklepu internetowego zakup.se udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://www.zakup.se/strona/regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 
3. Dane kontaktowe sklepu:

Grupa Anstar sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3A
53-125 Wrocław
NIP: 8992790037
e-mail: kontakt@zakup.se
telefon: 22 247 26 22 


§ 2 Definicje  

1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
 
a. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego zakup.se, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego zakup.se;
b. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);
c. zakup.se - nazwa sklepu internetowego prowadzonego przez Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616640 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-27-90-037;
d. Sprzedawca - Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616640 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-27-90-037 prowadząca sklep internetowy zakup.se.


§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego zakup.se  

1. Do korzystania ze sklepu internetowego zakup.se, w tym do przeglądania asortymentu sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 
2. Rejestracja w ramach sklepu internetowego zakup.se jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w zakup.se, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu internetowego zakup.se warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. zakup.se może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego zakup.se, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez zakup.se za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię zakup.se.

3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody zakup.se.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w zakup.se, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego zakup.se oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego zakup.se w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego zakup.se, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego zakup.se. 
 
6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania sklepu internetowego zakup.se w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:  kontakt@zakup.se, telefonicznie pod numerem telefonu: 22 247 26 22 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez zakup.se w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.


§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności  

1. Ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowym zakup.se wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 
2. Ceny towarów podane na stronie internetowej zakup.se nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej zakup.se w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. Dodatkowo aktualny cennik dostaw klient może znaleźć na stronie https://www.zakup.se/strona/koszty-dostawy.
 
3. Do każdego zrealizowanego przez zakup.se zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.
 
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w zakup.se produkt oraz za koszty jego dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Nie opłacenia zamówienia w powyższym terminie skutkuje jego anulowaniem.
 
5. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez zakup.se ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za produkt:
 
a. Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia;
b. Tradycyjnym przelewem bankowym;
c. Przelewem online za pośrednictwem PayU lub tpay.com;
d. Za pośrednictwem systemy PayPal;
e. Za pośrednictwem systemu ratalnego lub leasingowego za pośrednictwem platformaratalna.pl.


§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży  

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu zakup.se stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie zakup.se składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 
2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od zakup.se automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez zakup.se dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta informującym o przekazaniu zamówienia do realizacji.
 
3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a zakup.se, zakup.se potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 
4. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a zakup.se dotycząca zakupu danego produktu w zakup.se ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w zakup.se jest adres dostawy wskazany przez Klienta.


§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu  

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z zakup.se firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem zakup.se są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2. Klient ponosi koszty dostawy określone na stronie https://www.zakup.se/strona/wysylka
 
3. Czas dostawy produktów to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. Terminy dostarczenia produktów może wynosić maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4. W opisie każdego produktu klient otrzymuje informacje o przewidywanym terminie wysyłki danego produktu. Dodatkowo klient otrzymuje informacje o planowej realizacji zamówienia w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. 


§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi  

1. Wszystkie produkty dostępne w zakup.se są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
2. zakup.se jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. zakup.se ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:
 
a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@zakup.se;
b. telefonicznie pod numerem telefonu: 22 247 26 22;
c. pisemnie na adres zakup.se podany w  § 1 ust 3. Regulaminu.
 
4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
 
6. zakup.se rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni zakup.se nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zakup.se zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8. Naprawiony produkt odsyłany jest do Konsumenta na koszt zakup.se.
9. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że zakup.se niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez zakup.se albo zakup.se nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.§ 8  Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie  

zakup.se nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


§ 9 Odstąpienie od umowy  

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 
3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter (dot. materacy i stelaży) nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi maksymalnie 79,95 PLN (cena zależy od rozmiaru, szczegóły można sprawdzić w cenniku dostępnym na stronie https://www.zakup.se/strona/zwrot-transport-materace)

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 
5. W przypadku odstąpienia od umowy zakup.se zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). zakup.se dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności zakup.se dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. zakup.se ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 10 Przetwarzanie danych osobowych  

1. Podane przez Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) dane osobowe, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2. Klienci mogą przeglądać zakup.se oraz zamieszczone w nim oferty bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta i w procesie dokonywania zakupów w sklepie internetowym zakup.se. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez zakup.se usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym zakup.se.
 
4. zakup.se przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym zakup.se a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody także w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez zakup.se reguluje Polityka Ochrony Prywatności stanowiąca Załączniku nr 1 do Regulaminu.


§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

a. Klient może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
b. Klient może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
c. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między zakup.se a Konsumentem jest: Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 50 - 069 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a dostępny pod adresem: http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2246. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


§ 12 Postanowienia Końcowe

1. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
 
2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.12.2017 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 30.12.2017 r.


ZAŁĄCZNIK NR 1
 
Polityka prywatności sklepu internetowego zakup.se
 
1. zakup.se przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. zakup.se z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zakup.se zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. zakup.se sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem zakup.se.
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w zakup.se jest Grupa Anstar sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616640 o kapitale zakładowym 20 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-27-90-037.
 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych zawieraniem, realizacją i rozliczeniem umów sprzedaży w ramach zakup.se, a także w celach ich archiwizacji.
 
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 
5. Klienci mogą przeglądać asortymentu sklep internetowego zakup.se bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
6. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie rejestracji konta lub/i składania zamówienia są wykorzystywane do celów księgowych, do celów kontaktowania się z Klientem, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 
7. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej newsletter.
 
8. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania newslettera za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów lub klikając w link rezygnujący, który znajduje się w każdym wysłanym na adres e-mail Klienta newsletterze.
 
9. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zakup.se może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy zakup.se może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorom systemów płatności, firmom obsługującym naprawy produktów z tytułu rękojmi, gwarancji, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie zakup.se ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji klientów, ich zwyczajów zakupowych; partnerą handlowym współpracującym z zakup.se.
 
10. zakup.se zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy zakup.se zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez zakup.se innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 
11. zakup.se zapewniaja prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych Klienta, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. 
 
12. zakup.se wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
13. zakup.se stosuje pliki “cookies”. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez zakup.se  i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i sklepu internetowego zakup.se. Wykorzystywane przez zakup.se pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

a. pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
b. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

14. zakup.se wykorzystuje ww. pliki cookies w następujących celach:
a. utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
b. dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

15. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

16. zakup.se informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


ZAŁĄCZNIK NR 2
 
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Grupa Anstar sp. z o.o., al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, kontakt@zakup.se, Telefon: 22 247 26 22 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Poniosą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter (dot. materacy i stelaży) nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi maksymalnie 79,95 PLN (cena zależy od rozmiaru, szczegóły można sprawdzić w cenniku dostępnym na stronie https://www.zakup.se/strona/zwrot-transport-materace)

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
b. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Formularz ten należy wypełnić w przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i odesłać na podany adres e-mail lub adres siedziby:

Grupa Anstar sp. z o.o.
al. Kasztanowa 3A
53-125 Wrocław
kontakt@zakup.se

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia ………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………........
Adres………………………………………………………………………....
Data…………………………………………………………………………..

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów